องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

   

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกเปฌนพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากปร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำดงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo วันที่ 17 มีนาคม 2565 งานป้องกันฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านเมืองหลวง ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo วันที่ 16 มีนาคม 2565 งานป้องกันฯบริการฉีดล้างถนน บ้านโทะ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คำสั่ง อบต.เมืองหลวง ที่ 30/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ อบต.เมืองหลวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนเมืองหลวง เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ ได้ทราบ หรือได้รับแจ้งการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์การบริ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่องมาตรการการใช้และตรวจสอบดุลพินิจ และการใช้ำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7